Honorary Life Members

Armen Gasparyan (Dudley, UK)

Tsevtoslav Georgiev (Varna, Sofia)

Takako Kojima (Tokyo, Japan)

Vassyl Lonchyna (Chicago, USA)